Invändning

En registrerad har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter (artikel 21 GDPR). Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller med stöd av intresseavvägning (berättigat intresse). I sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om denne kan påvisa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Den registrerade har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter som sker i direktmarknadsföringssyfte. Sådan behandling ska upphöra omgående efter registrerads invändning.

dog

Relaterade blogginlägg