Registrerades rättigheter 

Den vars personuppgifter behandlas, har ett antal rättigheter enligt GDPR. Rättigheterna innebär en rätt till information, tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, rätt att göra invändningar, rätt till dataportabilitet samt rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut. 

dog

Relaterade blogginlägg