Våra webinarier

Vi älskar att sprida kunskap. Här kan du anmäla dig till vår kostnadsfria webinarieserie och se inspelningar från ett urval av våra tidigare webinarier.

Sammanfattning

Här gå vi igenom vad som är viktigt att tänka på vid användning av sociala medier för organisationer. 

Sammanfattning

Vi pratar om cookies och spårningsteknik på webbplatser – vad alla hemsidesägare behöver ha koll på för att följa lagen! 

Sammanfattning

I detta webinarium berättar vi när en organisation måste utse ett dataskyddsombud, vad ett dataskyddsombud ska göra, varför det är bra att utse ett dtaaskyddsombud och hur ett sådant utses. Dessutom går vi igenom vad en som skiljer ett dataskyddsombud från en GDPR-ansvarig.

Sammanfattning

I detta webinarium diskuterar vi AI och personuppgifter. Vi går igenom befintlig lagstiftning på området, vad ni bör tänka på samt hur ni kan använda AI i prakitken och samtidigt hantera personuppgifter i enlighet med GDPR.

Sammanfattning

Vi går igenom informationsplikten (rätten till information) i artikel 12-14 GDPR. Presenterar vad en personuppgiftspolicy är och varför ni behöver ha en sådan samt vad den ska innhålla.

Information & innehåll

Detta webinariumet handlar om registrerades rättigheter. Vi fokuserar på rätten till tillgång och visar ett konkret exempel på hur ni kan agera vid en begäran om tillgång, genom att ta hjälp av vårt GDPR-verktyg. Därutöver repterar vi även rätt till radering, som det även finns ett tidigare webinarium om! 

Information & innehåll

Detta webinariumet handlar om GDPR & Marknadsföring. Vi går igenom hur man uppfyller GDPR i sin marknadsföring genom att hantera personuppgifter korrekt. Hur ska man egentligen tänka när man kontaktar potentiella kunder? Detta och mycket mer diksuterar vi! 

Information & innehåll

Detta webinariumet är en fortsättning på ett tidigare webinarium om just personuppgiftsincidenter. Denna gång fokuserar vi på dokumentationskravet för incidenter och vad som är viktigt att tänka på för att kunna använda dokumentationen internt såväl som att smidigt kunna rapportera till tillsynsmyndigheten eller de berörda registrerade, om så krävs. 

Information & Innehåll

Vi går igenom:

 • Hur ni utbildar er i GDPR och källor för kunskap
 • Vad ni behöver dokumentera
 • Hur ni håler koll på ansvarsfördelning
Information & Innehåll

Vi går igenom

 • Vad en riskbedömning av leverantörer och system innebär
 • Varför, när och hur en sådan skall genomföras
 • Bra att tänka på
Information & innehåll

Vi berör frågor som:

 • Vad är en konsekvensbedömning?
 • När måste man göra en konsekvensbedömning?
 • Vad är viktigt att tänka på när man gör en konsekvensbedömning?
Information & innehåll
 • Vad är en personuppgiftsincident?
 • Vad ska man göra om en sådan inträffar?
 • Hur förebygger ni personuppgiftsincidenter?
Information & innehåll
 • Vad har hänt sedan GDPR började tillämpas?
 • Genomgång av några rättsfall och tillsynsärenden
 • Tipsar om användbara riktlinjer från EDPB
 • Framåtblickande kring vad som kommer på dataskyddsrätten område!
Information & innehåll

Vi berör frågor som:

 • Vem är personuppgiftsansvarig?
 • När är man personuppgiftsbiträde?
 • Vad är viktigt att beakta när ansvarsrollerna bedöms?
Information & innehåll

Vi reder ut:

 • Vad innebär rätten till radering?
 • Hur ska ni besvara en förfrågan om radering?
 • Vad är viktigt att tänka på?
Vi går också igenom vad som är användbar dokumentation för att kunna svara på frågor samt varför det är viktigt att känna till denna rättighet.
Information & innehåll

Vi reder ut det mest centrala begreppet inom GDPR – Behandlingar

 • Vad är en behandling av personuppgifter?
 • Hur identifierar man en behandling?
 • Vad skiljer en laglig behandling från en olaglig?

Vi vävde in ett par exempel på vanliga behandlingar och visade hur de kan redovisas i ert register över behandlingar.

Information & innehåll

Vi reder ut en av de vanligaste frågorna vi får av våra kunder – hur länge får vi spara personuppgifter?

Under webinariet går vi igenom vad som är viktigt att tänka på för att avgöra hur länge personuppgifter får behandlas. Att syftet (ändamålet) och den rättsliga grunden styr hur länge det är nödvändigt att behandla personuppgifterna.

Uppgifter får endast sparas (behandlas) så länge de är nödvändiga för att uppfylla ett syfte.

Vi berör också frågor som:

 • Hur man bedömmer när det är dags att radera personuppgifter?
 • Vad innebär det att kontrollera en behandling och hur ofta ska man göra det?
 • Hur man enklast går tillväga i praktinen.
 • Demonstration av nya funktioner i GDPR Hero kopplat till gallring och kontroll.
Information & innehåll

Vi går inom de nya standardavtalsklausulerna (SCC) för tredjelandsöverföring. De nya SCC antogs av EU-kommissionen i början på juni 2021 och från och med 27:e september 2021 är det inte längre möjligt att teckna nya avtal med de gamla SCC.

Vi ger en översikt av de 18 nya klausulerna i avtalet och tillhörande bilagor, samt går igenom hur det strukturerats i s.k. moduler, beroende mellan vilka parter överföringen sker.

Därefter diskuterar vi vad de nya klausulerna innebär i praktiken och vad som är nytt respektive vad som i stort sett är oförändrat.

Är de nya klausulerna tillräckliga för att garantera s.k. lämpliga skyddsåtgärder för tredjelandsöverföring? När krävs ytterligare skyddsåtgärder? Hur ska man gå tillväga för att implementera de nya klausulerna i sin verksamhet?

webinarie digital registerföring
Information & innehåll

Vi reder ut vad kravet på registerförteckning i artikel 30 GDPR egentligen innebär och vad som krävs för compliance.

Djupgående genomgång av hur man identifierar en personuppgiftsbehandling.

Visar hur man utifrån kategorier av registrerade kan identifiera vilka behandlingar av personuppgifter som förekommer inom en organisation.

Vi ger exempel på hur man kan arbeta praktiskt med en registerförteckning och vilka fördelar det finns med just en digital registerföreteckning.

Information och innehåll

Vi presenterar och kommenterar det sammanställda resultatet av den årliga undersökningen.

Diskuterar vilka utmaningar det finns i rollen som dataskyddsombud och inom organisationen i stort som försvårar arbetet med compliance.

Vi delar med oss av de tips som vi fått in från Sveriges dataskyddsombud för hur man kan effektivisera och få stöd i det praktiska arbetet som DSO.

Klicka på bilden nedan
för att se ett av våra tidigare utskick