När trädde förordningen i kraft?
Förordningen började tillämpas den 25:e maj 2018. En förordning är (till skillnad från tidigare direktiv) direkt tillämplig lag i alla EU:s medlemsländer och det finns mycket få möjligheter till lokal anpassning eller speciallösningar i respektive land (undantagen gäller främst myndigheters verksamhet och kulturella skillnader som när en registrerad ska räknas som vuxen).
Vilka berörs av GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning ’General Data Protection Regulation’ (’GDPR’) ersatte i Sverige den tidigare personuppgiftslagen (”PuL”). GDPR är tillämplig för alla organisationer som på något sätt behandlar personuppgifter om EU-medborgare eller individer som vistas inom EU.

Det inkluderar även företag utanför EU/EES som erbjuder varor eller tjänster till EU-medborgare!

All behandling av personuppgifter berörs, både kunders, personals och andra intressenters personuppgifter faller under förordningen och definitionen av ”behandling” har gjorts mycket bred. Allt från insamlandet av en personuppgift till dess radering eller förstörelse faller under begreppet. Skapande av nya personuppgifter (som ett kundnummer eller ett fotografi), lagring, kopiering, korrektur, vidarebefordran, arkivering eller försäljning av en personuppgift – allt är reglerat under hot om dryga sanktioner. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Pappersregister omfattas på samma sätt som elektroniska databaser.

Vad behöver vi göra?

Den nya Dataskyddsförordningen kommer bland annat att innebära krav på en omedelbar rapportering av integritetsbrott, att ett högt integritetsskydd byggs in från början i processer och system samt nya krav på kommunikation med den registrerade och en utförlig dokumentation. Den ger också ökade rättigheter för de personer som registreras att påverka vad som behandlas. 

Er organisation

Det är styrelsen och ledningen som ansvarar för att bedöma och hantera de risker som företaget utsätts för. Sanktionsrisken är en ny risk som måste tas i beaktande. Ledningen måste också utse dataskyddsombud i de fall som det krävs.

Er IT

Era IT-system behöver kartläggas.

  • Var och hur lagras personuppgifter?
  • Överförs de till andra system eller länder utanför EU?
  • Finns de rutiner som krävs för att ni ska kunna informera kunder och anställda kring vilka uppgifter som sparas?
  • Ni måste också på ett snabbt och enkelt sätt kunna korrigera felaktigheter, informera om vad som lagras och radera uppgifter.

Era processer

Det är viktigt att ni kartlägger era befintliga processer för att identifiera var och hur personuppgifter hanteras och se över vilka integritetsrisker som kan finnas. Det kan i vissa fall räcka med att justera befintliga processer men ofta krävs nya system och funktioner för att effektivt hantera de nya skyldigheter som följer av förordningen. Ni behöver även se över alla avtal med underleverantörer som hanterar personuppgifter åt er (IT-drift, back-up, CRM och lönehantering för att nämna ett par exempel).

Er dokumentation

Ni behöver inventera hur era kunders och anställdas personuppgifter hanteras.

  • Vilken typ av information har ni tillgång till?
  • Med vilket lagstöd och i vilket syfte behandlas varje personuppgift?
  • När samlades informationen in och när kommer den förstöras eller anonymiseras?
  • Vilka personer har tillgång till informationen och i vilka system och databaser finns den?
  • … och mycket mer.

Om Integritetsskyddsmyndigheten (svenska tillsynsmyndigheten) väljer att genomföra en granskning är det viktigt att kunna visa att ni uppfyller kraven och vilka åtgärder ni gjort.

Hur förhåller sig GDPR till annan lagstiftning?
Sveriges riksdag har genom medlemskapet i EU överlåtit en del av sin beslutandemakt till EU:s institutioner. Detta har skett i olika grad. Inom vissa områden, till exempel inom handels- och konkurrenspolitiken, får Sverige inte lagstifta över huvud taget. Där har EU så kallad exklusiv behörighet. Personuppgifter hamnar under Rättsliga och Inrikes frågor (närmare bestämt de grundläggande rättigheterna). Här gäller så kallad delad befogenhet (se artikel 4 i EUF-fördraget). Vid delad befogenhet kan medlemsländerna lagstifta, men endast om EU väljer att inte göra det. Från och med den 25 maj 2018 kan svensk lagstiftning alltså endast täcka in områden där GDPR inte gäller. Det finns områden där GDPR lämnat åt medlemsländerna att bestämma och där vi inväntar ett antal statliga utredningar och lagförslag, men det gäller främst personuppgifter i offentlig förvaltning. I vissa fall kommer vi också se skärningspunkter mot andra mänskliga rättigheter, som även EU är bundet av (till exempel tryckfriheten). Den som skriver en blogg kan exempelvis ansöka om ett utgivningsbevis och få helt andra möjligheter till behandling av personuppgifter i sitt publicerade material.
Vad finns det fördelar med GDPR för er organisation?

Dataskyddsförordningen kan verka tuff men den innebär också fördelar. Exempelvis ökar den transparensen gentemot anställda och kunder. När ni anpassar ert företag efter den nya dataskyddsförordningen visar ni bland annat på att ni inte har något att dölja och att ni har ett ömsesidigt syfte med behandlingen.

Företag kommer också få en möjlighet att certifiera sin organisation (artikel 42 i förordningen). Certifieringen kommer ge er rätt att använda sigillet ”Europeiska sigillet för dataskydd”, som på ett positivt sätt kan användas i er marknadskommunikation. Vi inväntar fortfarande många detaljer kring certifieringsprocessen men den kommer att gälla i tre år (och kan dras tillbaka om ni inte lever upp till era åtaganden).

Hur kan vi hjälpa dig?

GDPR Hero finns här för att hjälpa er att leva upp till dataskyddsförordningen och för att minimera konsultkostnader och få god kännedom om den behandling som sker i er verksamhet – för att få den positiva effekten av att era kunder, partners och andra intressenter kan känna sig trygga i hur ni behandlar deras personuppgifter!

Boka en demo eller skapa ett konto redan idag, och få en överblick över vilka personuppgifter ni hanterar och ett beslutsunderlag för vilka uppgifter ni vill behålla. Vi hjälper er med tydliga steg, checklistor, och nyhetsbevakning – men främst av allt samlar vi all er hantering på ett och samma ställe, för att säkerställa att er hantering baseras på rätt lagstöd, sker i rätt syfte och under ansvar av rätt personer.

Domstolsavgörande – sanktionsavgift mot Google

Datainspektionen beslutade den 3 mars 2020 att utfärda en sanktionsavgift mot Google LLC. Sanktionsavgiftens belopp var stort – 75 000 000 kr. Google LLC överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, som nu meddelat dom. Nedan följer en genomgång av de...

Kan vi samla in personuppgifter om medlemmars anhöriga?

Vi får många frågor om just anhöriguppgifter. Anhöriguppgifter kan samlas in i olika sammanhang. Framförallt tänker kanske de flesta på anhöriguppgifter till anställda, men även för medlemmar i företag, föreningar och organisationer kan det finnas en mening med att...

Hur ni kan behandla känsliga personuppgifter lagligt

I GDPR finns det olika regler för olika typer av personuppgifter som är viktiga att känna till. De personuppgifter som bedömts som känsliga förtjänar enligt GDPR ett extra skydd. Hur det extra skyddet ter sig kommer vi gå igenom i detta blogginlägg.  ...

Personuppgifter och covid-19

I och med den globala pandemin vi befinner oss i, behöver vi såklart bete oss på annat sätt än vad vi är vana vid. Men vad betyder det egentligen i förhållande till GDPR? Nya situationer kan skapa nya funderingar gällande insamling av personuppgifter, exempelvis...

Sekretess och rätten till tillgång

De flesta vet att det i GDPR finns en skyldighet för verksamheter lämna ut vilka personuppgifter de behandlar om en person om någon begär ut sina personuppgifter. Denna skyldighet gäller för myndigheter, företag och organisationer. Det är dock viktigt att komma...

När är GDPR tillämplig?

Nu när GDPR varit i kraft i två år och många börjat fördjupa sig i specifika delar av förordningen är det enkelt att glömma de grundläggande delarna såsom: är GDPR tillämplig i denna situationen? Vi kommer därför i detta blogginlägg ge en påminnelse om när GDPR är...

GDPR inom hälso- och sjukvården

GDPR gäller för de flesta verksamheter, även hälso- och sjukvården. När det kommer till hälso- och sjukvården är det dock inte bara GDPR som reglerar hur personuppgiftshanteringen ska gå till. Inom detta område finns det flera speciallagar att ta hänsyn till. Vi...

Ska vi anmäla alla personuppgiftincidenter?

Personuppgiftsincident är ett vanligt ord sedan GDPR trädde i kraft för snart två år sedan. Det är viktigt att ha grundläggande kunskap kring personuppgiftincidenter samt rutiner för att kunna hantera en eventuell incident. Tyvärr cirkulerar det mycket felaktig...

Olika vägar till ansvar för personuppgiftshantering

Den personliga integriteten anses skyddsvärd. Det är svårt att definiera vad den personliga integriteten är, men det omfattar privat information om en person och dennes privatliv. Dessa uppgifter ska skyddas från angrepp utifrån. Men hur skyddas den personliga...

Datainspektionens årsrapport

Det är nog ingen som missat att Datainspektionen är tillsynsmyndighet över GDPR i Sverige. Det innebär att det är Datainspektionen som ansvarar för att svenska företag, organisationer och offentliga verksamheter följer GDPR och andra lagar på dataskyddsområdet....

När är vi personuppgiftsbiträde?

När är egentligen vår verksamhet personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde? Det är två långa begrepp som kan vara svåra att förstå sig på ibland, men även mycket viktigt att få grepp om. Vi på GDPR Hero får många frågor gällande denna bedömning,...

Hur ska personnummer hanteras enligt GDPR?

Ett personnummer anses utgöra en personuppgift, vilket gör att personuppgiften ska hanteras i enlighet med GDPR och annan kompletterande lagstiftning i nationell rätt. Hantering av personnummer kan förekomma på olika sätt. De kan behandlas exempelvis i mail,...

Dataskyddsombudets skadeståndsansvar

Enligt GDPR är det den som är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde som kan vara skadeståndsansvariga om regelverket inte efterlevs. Detta är oftast en juridisk person. I detta blogginlägg undersöker vi om det enbart är dessa två aktörer som kan bli...

Datainspektionens tillsyner

Många av våra läsare har säkert uppmärksammat att Datainspektionens arbete verkar vara i full gång. Just nu kommunicerar Datainspektionen många nyheter i form av genomförda tillsyner. Men vad är en tillsyn och vad kan en tillsyn leda till?   Vad är en tillsyn?...

Får vi fotografera på företagsfesten?

Vintern närmar sig och ni bjuder in era anställda till en företagsfest för att fira den kommande ledigheten. Givetvis vill ni föreviga detta genom fotografier och filmer som sedan läggs ut på er hemsida och diverse sociala medier. Är detta tillåtet enligt GDPR? I...

Hur länge får vi spara personuppgifter?

En vanlig fråga vi får är hur länge en personuppgiftsansvarig får spara personuppgifter. Det går inte att ange en bestämd tidsgräns för all form av personuppgiftsbehandling. Därför kommer vi i detta blogginlägg gå igenom olika riktmärken och tips för att ni ska...

Sommarens nyheter inom GDPR | Första sanktionsavgiften

Många tar semesterledigt och slappnar av under sommaren men juridikens utveckling stannar aldrig av. GDPR Hero har sammanställt tre av de viktigaste händelserna under sommaren som ni bör ha koll på gällande Datainspektionens arbete med GDPR och den utveckling som...

Standardavtalsklausuler och GDPR

I kapitel V GDPR finns ett särskilt regelverk som reglerar tredjelandsöverföring. Ett tredje land är ett land utanför EU/EES och för att föra över personuppgifter till ett tredje land krävs att de finns en laglig grund, i enlighet med GDPR. En av de möjliga förutsättningarna är att tillämpa standardavtalsklausuler (Standard Contractual Clauses, SCC). Det föreligger dock en risk för att standardavtalsklausulerna inte motsvarar det skydd för personuppgiftsbehandlingar som GDPR uppställer.

Pseudonymisering och anonymisering av personuppgifter

Många företag vill kunna behålla information för att kunna föra statistik, vilket ofta kräver att informationen sparas under en lång tid. Genom att pseudonymisera eller anonymisera personuppgifter skapar man en säkrare behandling, som till och med kan falla utanför GDPR:s tillämpningsområde.

Kamerabevakningslagen

Förutom GDPR finns det i svensk rätt ett antal speciallagar som reglerar personuppgiftsbehandling. En av dessa är kamerabevakningslagen. Men hur förhåller sig denna svenskstiftade lag till GDPR och vad säger kamerabevakningslagen egentligen?   Publicerad 15...

Vägledning gällande e-post och GDPR

I dagens samhälle är det vanligt att ens arbetsmejl innehåller flertalet personuppgifter och olika typer av behandlingar. Vi får många frågor kring hur e-postmeddelande ska hanteras enligt GDPR. Därför beskriver vi i detta blogginlägg hur ni kan hantera er e-post på ett GDPR-smart sätt!

Ytterligare 10 viktiga begrepp i GDPR!

I ett tidigare blogginlägg (som ni hittar här) redde vi ut 10 viktiga begrepp i GDPR. I detta blogginlägg kommer vi reda ut 10 ytterligare begrepp i GDPR. Har ni koll även på dessa är det enklare att följa med i diskussionerna kring de krav som ställs upp i GDPR....

GDPR – Blir det inga julklappar i år? Del 2

I förra gästblogginlägget (som du kan läsa här) påbörjade vi med att besvara några av tomtens frågeställningar kring territorialitet och laglighet för behandling av personuppgifter. Detta är en bra början, men det finns fler frågor som bör utredas innan jultomten...

GDPR – blir det inga julklappar i år? Del 1

Julen närmar sig med stormsteg och då är det mycket som ska hinnas med, inte minst för vår allas tomtefar. Inte nog med att alla julklappar ska delas ut; alla julstrumpor fyllas; och alla kakor ätas upp, i år har även GDPR lämnat gamle tomtefar med pannan i djupa veck.

Vad är egentligen ett datadelningsavtal?

I detta blogginlägg kommer vi informera om ett annat GDPR-avtal – ett s.k datadelningsavtal. Vi kommer reda ut när det behövs och hur det ska utformas.

Till skillnad från ett personuppgiftsbiträdesavtal, är alla parter i ett datadelningsavtal personuppgiftsansvariga och bestämmer tillsammans ändamål och medel med personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgiftsbiträdesavtal – avtal som kan hjälpa eller stjälpa

Om din organisation delar personuppgifter med en annan, det kan exempelvis vara en underleverantör, så måste det upprättas ett avtal som gör att underleverantören blir bunden till att efterleva kraven i GDPR. Eftersom att det är den personuppgiftsansvarige som är ytterst ansvarig för att personuppgifterna hanteras korrekt i alla led är det därför av vikt att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas som kontrollerar relationen.

eIDAS – nya regler om e-signaturer

På senaste tiden har vi fått många frågor om elektroniska signaturer. Många av dessa frågor beror på EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (den s.k. eIDAS-förordningen).

Datainspektionen rekommenderar alla organisationer att föra register

Enligt GDPR finns en skyldighet för företag att föra register över sin personuppgiftsbehandling, men inte för alla organisationer. Skyldigheten att föra register gäller som utgångspunkt endast för företag med 250 eller fler anställda. Detta är dock enbart en utgångspunkt och innebär inte att företag med färre än 250 anställda inte behöver föra register över sin personuppgiftsbehandling. De organisationer som inte behöver inte behöver föra register är i själva verket ytterst få.

Konsekvensbedömningar – varför, när och hur?

En av nyheterna i GDPR jämfört med personuppgiftslagen (som slutade gälla 25 maj 2018) är konsekvensbedömningar. Det är viktigt att konsekvensbedömningar genomförs när det krävs. Trots detta är det många organisationer som inte vet vad en konsekvensbedömning är,...

Konsekvens

Skapa ett konto nu och få hjälp direkt!

Share This