Allmänna villkor för juridiska tjänster (2022:2)

 

Vi på GDPR Hero AB har tagit fram dessa Allmänna villkor för att de ska utgöra grunden för ett gott samarbete mellan dig som Kund och oss på GDPR Hero.

Vi rekommenderar att du alltid tar dig tid att läsa igenom dessa Allmänna villkor innan du anlitar oss. Har du några frågor om innebörden av dessa Allmänna villkor är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

1 Inledning

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller för alla tjänster som GDPR Hero AB (org.nr. 559088-5116) (härefter GDPR Hero, vi eller vår) tillhandahåller dig som Kund (härefter Kund, du eller dig). Genom att anlita GDPR Hero godkänner du som Kund dessa Allmänna villkor i sin helhet. Eventuella avvikelser från de Allmänna villkoren ska avtalas skriftligen.

1.2 Avtalspart är GDPR Hero och inte någon annan juridisk eller fysisk person knuten till GDPR Hero. Detta gäller även om det är din uttryckliga eller underförstådda vilja att uppdraget ska utföras av en eller flera särskilda personer inom GDPR Hero. All personal på GDPR Hero, oavsett befattning, eller övriga personer som anlitas av GDPR Hero omfattas av dessa Allmänna villkor och har inget individuellt ekonomiskt ansvar i förhållande till dig som Kund, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

1.3 Dessa Allmänna villkor omfattar inte molntjänsten GDPR Hero eller GDPR Hero Gov. Användande av molntjänsten GDPR Hero eller GDPR Hero Gov regleras genom särskilda allmänna villkor.

1.4 GDPR Hero förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa Allmänna villkor. Ändringar i dessa Allmänna villkor gäller endast för tjänster som påbörjats efter den nya versionen av Allmänna villkor publicerats.

1.5 Vid ändring av uppdrag enligt Kunds önskemål gäller de Allmänna villkoren i sin helhet, med undantag för andra skriftliga överenskommelser.

1.6 Dessa Allmänna villkor har upprättats på svenska och omfattar även tjänster som tillhandahålls på annat språk.

 

2 Juridiska tjänster

2.1 Du som Kund anlitar GDPR Hero genom att ställa en skriftlig eller muntlig förfrågan om en viss tjänst. Efter mottagen förfrågan lämnar GDPR Hero en skriftlig eller muntlig bekräftelse.

2.2 Innehållet och omfattningen av tjänsten ska definieras i bekräftelsen. Tjänstens karaktär och omfattning kan ändras under tjänstens gång med bakgrund av instruktioner från dig som Kund. GDPR Hero har rätt att utgå ifrån att den information och uppdragsbeskrivning du som Kund lämnar är fullständig och korrekt.

2.3 För varje tjänst kommer GDPR Hero att utse en person med särskilt ansvar för uppdragets genomförande och som kommer vara Kunds huvudsakliga kontaktperson. Denna jurist kan i sin tur biträdas av en eller flera jurister eller annan administrativ personal.

2.4 Det är GDPR Hero som avgör hur tjänsten ska utföras med grundval av tjänstens karaktär och omfång enligt bekräftelsen.

2.5 Samtliga juridiska tjänster som tillhandahålls av GDPR Hero utformas utifrån rättsläget den tidpunkt då rådet lämnades eller tjänsten genomfördes. Vi kommer självklart att, utifrån den information och uppdragsbeskrivning vi fått, försöka att beakta omständigheter som potentiellt kan påverka relevansen av juridiska tjänster i en nära framtid. GDPR Hero är inte skyldigt att uppdatera råd efter det att de lämnas för att återspegla en ändring i rättsläget, om inte annat skriftligen avtalats. All information i utkast är endast preliminär och du som Kund kan inte förlita dig på annan information än den som återfinns i de slutgiltiga råd och tjänsterna som tillhandahålls.

2.6 Samtliga råd som tillhandahålls av GDPR Hero är endast baserade på svensk rätt. Om vi utifrån vår allmänna erfarenhet uttalar en åsikt om rättsläget för en annan jurisdiktion än Sverige är det inte att bedöma som juridisk rådgivning utan endast information om vi inte särskilt skriftligen kommit överens om annat.

2.7 GDPR Hero tillhandahåller ingen rådgivning av finansiell-, ekonomisk-, skatte- eller redovisningsmässig karaktär eller rådgivning avseende affärsmässiga fördelar och nackdelar.

2.8 Eventuellt användande av information som tillhandahålls på gdprhero.se sker på egen risk.

 

3 Kunds identitet

3.1 På grund av skyldigheter i lagstiftning kan GDPR Hero behöva kontrollera din identitet som Kund, kontrollera ägandeförhållanden samt genomföra kreditupplysning.

3.2 GDPR Hero kan vara förhindrat från att tillhandahålla dig som Kund juridiska tjänster om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till en annan Kund. Innan vi åtar oss ett uppdrag kommer vi därför alltid att genomföra en kontroll av om sådan intressekonflikt föreligger.

3.3 En intressekonflikt kan uppstå under ett pågående uppdrag på grund av senare inträffade omständigheter. Om så sker kommer vi att behandla samtliga våra Kunder rättvist för att finna en gemensam lösning.

3.4 För att förhindra intressekonflikter enligt punkt 3.1 och 3.2, ovan, ska du som Kund på vår begäran förse oss med den information som du bedömer är av relevans för att vi ska kunna avgöra om det föreligger en intressekonflikt eller inte. Under pågående uppdrag ska du som Kund på eget initiativ informera GDPR Hero om händelser och förhållanden som kan vara av betydelse för att undvika intressekonflikter.

 

4 Sekretess

4.1 GDPR Hero, och all anlitad personal, har tystnadsplikt vad gäller information som lämnats av dig som Kund. GDPR Hero följer även frivilligt svenska Advokatsamfundets sekretessregler. Det innebär att lämnad information inte får lämnas till obehörig personal internt inom GDPR Hero eller till utomstående. Information får lämnas internt till behörig personal som behöver informationen för att fullgöra sina arbetsuppgifter enligt uppdraget. Oförhindrad av första till tredje meningen, ovan, har GDPR Hero rätt att använda informationen för egen del i process vid domstol eller skiljenämnd.

4.2 Finns det ett behov att information ska lämnas till en utomstående person ska Kunds skriftliga godkännande inhämtas först. Exempel på utomstående personer som kan behöva information är experter inom relevanta sakområden.

4.3 Du som Kund är skyldig att iaktta sekretess avseende affärsspecifik information om GDPR Hero som du fått kännedom om under tjänsten och som inte är allmänt känd.

 

5 Kommunikation

5.1 Om du som Kund inte lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med dig och dina företrädare per e-post och internet även om det kan innebära säkerhets- eller sekretessrisker. GDPR Hero ska iaktta försiktighet vid all kommunikation samt genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder verka för ett högt skydd av all kommunikation. GDPR Hero har inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

 

6 Immateriella rättigheter

6.1 Immateriella rättigheter, bl.a. innefattande upphovsrätt, till våra råd, tjänster och arbetsresultat tillhör GDPR Hero men du som Kund har rätt att använda dem för det specifika ändamål som är fastställt i uppdraget. Om inte annat skriftligen uttryckligen avtalas mellan parterna får inte dokument eller arbetsresultat, upprättade av GDPR Hero, spridas till en allmänhet eller användas för marknadsföringsändamål.

 

7 Uppdragsreferens

7.1 När ett uppdrag eller arbetsresultat blivit allmänt känt får vi i GDPR Heros marknadsföring kortfattat lämna allmänt hållen information om vårt deltagande i uppdraget och andra allmänt kända uppgifter. Exempel på sådan marknadsföring är som referens på vår hemsida eller i offert och fakturaunderlag.

 

8 Frånträdande av uppdrag

8.1 Du som Kund kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi frånträder uppdraget. Begär du att vi ska frånträda oss uppdraget är du skyldig att erlägga betalning för de tjänster som vi har utfört fram till dess att begäran om frånträde är GDPR Hero till handa.

8.2 GDPR Hero har rätt att med omedelbar verkan frånträda uppdraget om:

i. Du som Kund trots påminnelse inte erlägger betalning för våra tjänster enligt dessa Allmänna villkor inom avtalad tid,

ii. Du som Kund hamnar på obestånd och vi bedömer att det föreligger risk för att inte få betalning för erhållna juridiska tjänster enligt dessa Allmänna villkor,

iii. Samarbetet mellan dig som Kund och vi på GDPR Hero inte fungerar tillfredsställande sedan en tid tillbaka och det inte skäligen kan väntas förbättras,

 

9 Personuppgiftshantering

9.1 Genom att anlita GDPR Hero för ett uppdrag är du som Kund införstådd med att GDPR Hero kommer att behandla samtliga personuppgifter som överlämnas till oss under vårt eget personuppgiftsansvar (i rollen som personuppgiftsansvarig). Vi får inte använda dessa personuppgifter för andra ändamål än att fullgöra GDPR Heros förpliktelser enligt uppdraget samt skyldigheter enligt lagstiftning.

9.2 GDPR Hero behandlar personuppgifter konfidentiellt särskilt utifrån Kunds behov av sekretess och utifrån skyldigheterna för en personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddslagstiftning.

9.3 Individen (”den registrerade”), vars personuppgifter hanteras av GDPR Hero, har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Läs mer här om hur vi behandlar personuppgifter samt hur individ går till väga för att utnyttja sina rättigheter.

 

10 Kostnader och fakturering

10.1 Fakturering sker som huvudregel månadsvis med betalningsvillkor om tjugo (20) dagar netto. Om inte annat skriftligen avtalas utgår arvode per arbetad timme enligt vid var tid gällande prislista.

10.2 Fakturering sker även för andra kostnader och utlägg som GDPR Hero har i samband med ärendet. Exempel på sådana kostnader är reseersättning.

10.3 På begäran av Kund ska GDPR Hero göra en grov uppskattning av kostnaderna för ett uppdrag om inte annat uttryckligen anges skriftligen. En sådan uppskattning innebär inte ett fast pris och slutpriset kan justeras betydligt utifrån tjänstens karaktär och omfattning.

10.4 Det fakturerade beloppet ska vara GDPR Hero tillhanda senast den dag som anges på fakturan. Efter förfallodagen utgår förseningsränta enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser. GDPR Hero får debitera dig som Kund för påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad betalning.

10.5 Finns det mer än en (1) Kund till ett uppdrag svarar Kunderna solidariskt för betalningen av fakturerat belopp.

10.6 GDPR Hero är inte skyldig att acceptera att fakturan ställs till en annan person är Kund. Accepterar GDPR Hero att faktura ställs till en annan person än Kund påverkar det inte på något sätt förhållandet eller uppdraget mellan GDPR Hero och Kund.

10.7 En försenad eller utebliven betalning kommer inte betraktas som en begäran om att avsluta uppdraget. Om det fakturerade beloppet inte är GDPR Hero tillhanda på förfallodagen förbehåller sig GDPR Hero rätten att inte utföra ytterligare arbete till dess att full betalning skett. Förbehållet i denna punkt gäller med de begränsningar som framgår av svenska Advokatsamfundets etiska regler.

 

11 Reklamation och klagomål

11.1 Om du som Kund vill framföra ett klagomål om en tjänst som GDPR Hero tillhandahållit ska du utan oskäligt dröjsmål vända dig direkt till den person som enligt punkt 2.3, ovan, ansvarar för uppdragets genomförande.

11.2 Du som Kund ska framställa begäran om reklamation senast trettio (30) dagar från det att du uppmärksammade felet i tjänstens utförande. Begäran om reklamation kan inte framställas senare än nittio (90) dagar efter den sist utställda fakturan för uppdraget. En framställd begäran om reklamation befriar inte Kund från skyldigheten att betala för det utförda uppdraget.

 

12 Ansvar och ansvarsbegränsning

12.1 GDPR Hero ansvarar inte för ett visst resultat eller en viss utgång av uppdraget. Kund ska hålla GDPR Hero skadelöst i förhållande till tredje part.

12.2 GDPR Hero ansvar för skada som du som Kund vållats till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida. Vårt ansvar är begränsat till en (1) miljon SEK för skador om inte annat skriftligen avtalats mellan GDPR Hero och Kunden.

12.3 Vårt ansvar för skada ska reduceras med belopp som du kan erhålla enligt försäkring som du tecknat eller annars kan erhålla ersättning av, eller enligt ett avtal eller skadelöshetsförbindelse som du ingått och som du är förmånstagare till förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadelöshetsförbindelsen och att dina rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadelöshetsförbindelsen inte begränsats.

12.4 GDPR Hero ansvar för skada som du som Kund vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från vår sida.

12.5 GDPR Hero ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av felaktigheter i information eller uppdragsbeskrivning från Kund.

12.6 GDPR Hero ansvarar inte för skada som uppkommer genom att du som Kund använder våra råd, tjänster och arbetsresultat i något annat sammanhang eller för ett annat specifikt ändamål än det som uppgavs i bekräftelsen.

12.7 GDPR Hero ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter bortom vår kontroll och som vi inte skäligen kunde känna till vid tidpunkten för bekräftelsen och vars följder vi inte skäligen kunde ha undvikit eller på annat sätt övervunnet.

12.8 Om inte annat särskilt avtalats ansvarar GDPR Hero inte för skada som orsakats tredje part efter att du som Kund använt dig av våra råd, tjänster och arbetsresultat. Det samma gäller om vi på din begäran upprättar intyg, rättsutlåtanden eller andra kvalificerade juridiska tjänster till tredje part.

12.9 Åtar sig GDPR Hero ansvar enligt punkt 12.8 första meningen, ovan, uppstår inget avtalsförhållande eller en Kundrelation mellan GDPR Hero och den tredje parten. Det samma gäller om GDPR Hero på Kunds begäran upprättar intyg, rättsutlåtanden eller andra kvalificerade juridiska tjänster till tredje part enligt punkt 12.8 andra meningen.

12.10 GDPR Hero har en ansvarsförsäkring som omfattar juridiska tjänster enligt dessa Allmänna villkor. Vi är inte skyldiga att redovisa försäkringsskyddets storlek men vi kan på er begäran tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare som intygar att vi tecknat försäkring samt att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.

 

13 Tvistelösning

13.1 Svensk rätt ska tillämpas vid tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor och våra tjänster.

13.2 Tvist med anledning av dessa Allmänna villkor och våra tjänster ska i första hand lösas genom medling. Parterna ska gemensamt utse en (1) medlare. Kan inte Parterna enas om en medlare ska Lunds tingsrätt förordas att utse en (1) medlare åt parterna. Begäran om medling samt vad som kommuniceras mellan Parterna och deras företrädare under medlingen ska omfattas av sekretess och får inte utan den andra Partens uttryckliga skriftliga medgivande röjas för tredje part. Platsen för medlingen ska vara Lund i Sverige och språket ska vara svenska.

13.3 Om Parterna vid tvist inte lyckats göra upp i godo genom medling efter tjugo (20) dagar från och med första medlingstillfället ska tvisten avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) om GDPR Hero eller Kund begär det. SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän. Platsen för skiljeförfarandet ska vara Malmö i Sverige och språket ska vara svenska.

13.4 Oavsett vad som stadgas i punkt 13.2-13.3, ovan, har GDPR Hero rätt att väcka talan vid domstol avseende förfallna fordringar, alternativt att ansöka om betalningsföreläggande.

 

* * * * *

 

Senast uppdaterad den 2022-10-17 (ver. 2022:2)