Allmänna villkor för dataskyddsombudstjänster (2023:2)

 

1. Inledning

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller för de uppdrag där GDPR Hero (org.nr. 559088-5116) (härefter Dataskyddsombudet, GDPR Hero, vi eller vår) formellt innehar uppdraget som dataskyddsombud (härefter uppdraget) för dig som Kund (härefter Kund, du eller dig), (gemensamt omnämnda som Parterna). Genom att anlita GDPR Hero godkänner du som Kund dessa Allmänna villkor i sin helhet. Eventuella tillägg, justeringar och avvikelser från dessa Allmänna villkor ska avtalas skriftligen.

1.2 Avtalspart är GDPR Hero och inte den arbetstagare hos GDPR Hero som är utsedd kontaktperson (härefter Kontaktpersonen) och anmäld som sådan hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Kontaktpersonen och all personal på GDPR Hero som bistår denne i utförande av uppdraget, oavsett befattning, omfattas av dessa Allmänna villkor och har inget individuellt juridiskt eller ekonomiskt ansvar i förhållande till dig som Kund, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

1.3 Genom dessa Allmänna villkor uppfyller Parterna kravet på att det ska finnas ett tjänsteavtal när en person utanför Kunds organisation utför uppdraget som dataskyddsombud, enligt artikel 37.6 Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (härefter dataskyddsförordningen).

1.4 Dessa Allmänna villkor ska tolkas mot bakgrund av dataskyddsförordningen.

1.5 För att kunna utföra tjänsten som externt dataskyddsombud krävs att Kund fattat ett formellt beslut om att tillsätta GDPR Hero som dataskyddsombud, ingen annan juridisk eller fysisk person är tillsatt som dataskyddsombud parallellt samt att GDPR Hero är registrerad hos ansvarig tillsynsmyndighet.

2. Förhållande till Allmänna villkor för juridiska tjänster (2022:2)

2.1 Följande bestämmelser i GDPR Hero:s Allmänna villkor för juridiska tjänster (2022:2) äger tillämpning för uppdraget:

Punkt 2.5-2.8  Juridiska tjänster;

Avsnitt 3       Kunds identitet och intressekonflikter;

Avsnitt 4       Sekretess;

Avsnitt 5       Kommunikation;

Avsnitt 6       Immateriella rättigheter;

Avsnitt 7       Uppdragsreferens;

Avsnitt 13    Tvistelösning.

3 Dataskyddsombudet och dess sakkunskap

3.1 Genom dessa Allmänna villkor anlitar Kund GDPR Hero för att utföra uppdraget som dataskyddsombud för Kund. I syfte att undvika missförstånd vill Parterna förtydliga att uppdraget inte medför att ett anställningsförhållande uppstår mellan Kontaktpersonen och Kunden.

3.2 Dataskyddsombudet har utsetts av Kunden på grundval av artikel 37.5 dataskyddsförordningen. GDPR Hero är ansvarig för att upprätthålla kontaktpersonen och annan personals sakkunskap i enlighet med artikel 38.2 dataskyddsförordningen.

3.3 Kontaktpersonen har minst en (1) ställföreträdare som inträder vid dennes förfall. Kontaktpersonen får även biträdas av annan personal från GDPR Hero.

4 Dataskyddsombudets ställning och oberoende

Förhållande till Kundens styrelse och förvaltning

4.1 Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till uppdragsgivarens högsta förvaltningsnivå enligt artikel 38.3 dataskyddsförordningen. Om inte Kunden beslutar annat, i samråd med Kontaktpersonen, rapporterar Dataskyddsombudet till VD eller motsvarande funktion hos Kund.

4.2 Dataskyddsombudet har rätt att begära att närvara vid sammanträde med Kundens styrelse, yttra sig vid dessa sammanträden samt få ett ärende upptaget på styrelsens dagordning. Parterna är eniga om att Dataskyddsombudet ska utnyttja denna rätt endast när så är särskilt påkallat.

4.3 Dataskyddsombudet ska utan dröjsmål meddela Kundens styrelse, genom dess ordförande eller annan kontaktperson särskilt utsedd av styrelsen, om denne misstänker att en allvarlig överträdelse av tillämplig dataskyddslagstiftning har skett, och denna överträdelse, enligt Dataskyddsombudets bedömning, inte kan hanteras inom den ordinarie dataskyddsorganisationen.

4.4 Kunden ska säkerställa att Dataskyddsombudet inte tar emot instruktioner som gäller utförandet av dennes uppgifter. Detta innebär att Dataskyddsombudet, inom ramen för att fullgöra sina arbetsuppgifter enligt dataskyddsförordningen, inte får instrueras i hur denne ska hantera en fråga, t.ex. vilket resultat som ska uppnås, hur man undersöker ett klagomål eller om en tillsynsmyndighet ska rådfrågas. Dessutom får Dataskyddsombudet inte instrueras att ha en viss uppfattning avseende en rätts- eller sakfråga relaterat till dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsombudets yttranden

4.5 Yttranden från Dataskyddsombudet ska alltid tillmätas betydelse av Kunden. I händelse av oenighet mellan Dataskyddsombudet och Kunden rekommenderas det att Kunden skriftligen dokumenterar skälen för att inte följa Dataskyddsombudets råd, i syfte att uppfylla Kundens skyldigheter enligt ansvarsprincipen stadgad i artikel 5.2 dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombudets resurser

4.6 I syfte att säkerställa att Dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter bör Dataskyddsombudet tillsammans med Kunden upprätta en arbetsplan för varje halvår eller helår. På begäran av Dataskyddsombudet ska arbetsplanen innefatta riktlinjer som närmare preciserar när Kunden ska begära att Dataskyddsombudet ska yttra sig i en viss fråga.

4.7 Kunden ska stödja Dataskyddsombudet i utförandet av dennes arbetsuppgifter genom att tillhandahålla de resurser och den information som krävs för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras. Dataskyddsombudet ska ha tillgång till lämpligt stöd och utrustning i form av bland annat personuppgifter, dokumentation kring behandlingsförfaranden och system samt personal på olika avdelningar så att Dataskyddsombudet får viktig hjälp och information från dessa avdelningar. Det innefattar särskilt, men inte uteslutande, att Dataskyddsombudet har rätt till nödvändig tillgång till system och personal inom personalavdelningen, IT-avdelningen, kundavdelningen, samt tillgång till information om system och rutiner inom informationssäkerhet.

4.8 Dataskyddsombudet ska ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och dessa Allmänna villkor. Enligt artikel 38.2 dataskyddsförordningen är det Dataskyddsombudet som bedömer vilken tidsåtgång som är nödvändig för att utföra uppdraget.

Intressekonflikter

4.9 Dataskyddsombudet får utföra andra uppgifter och uppdrag åt Kunden. Det ankommer på GDPR Hero att i samråd med Kunden se till att sådana uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt enligt dataskyddsförordningen. Kunden är medveten om att GDPR Hero inte kan lämna ut information om andra potentiella, nuvarande eller tidigare Kunder på grund av sekretessförpliktelser.

Frånvaron av intressekonflikter är nära kopplat till kravet på att ett Dataskyddsombud ska agera på ett oberoende sätt. Detta innebär i synnerhet att Dataskyddsombudet inte kan ha en position inom Kundens verksamhet som leder Dataskyddsombudet till att bestämma ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter och att Dataskyddsombudet inte får vara ombud för Kunden vid en tillsyn eller överklagande av tillsynsmyndighets beslut. Detta ska bedömas från fall till fall av Parterna med hänsyn till den aktuella verksamheten.

5 Dataskyddsombudets uppgifter

Allmänt

5.1 Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med personuppgiftsbehandling (”riskbaserad arbetsmetod”). Detta ska ske med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.

5.2 Kunden ska säkerställa att Dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. Parterna är eniga om att det är viktigt att Dataskyddsombudet blir involverad från ett så tidigt stadium som möjligt, i alla frågor som rör personuppgiftsbehandling. Det behöver således säkerställas att Dataskyddsombudet informeras och konsulteras i början av en process. All relevant information ska föras vidare till Dataskyddsombudet i tid för att ge Dataskyddsombudet en möjlighet att ge adekvat rådgivning.

5.3 Parterna är eniga om att det är viktigt att Dataskyddsombudet ses som en diskussionspartner inom verksamheten och att Dataskyddsombudet är en del av den relevanta arbetsgruppen eller de relevanta arbetsgrupperna som arbetar med personuppgiftsbehandling inom verksamheten. Kommunikationen mellan Dataskyddsombudet och Kunden ska vara rak och öppen.

Information och råd till Kundens personal

5.4 Dataskyddsombudet ska informera och ge råd till Kunden och Kundens personal som behandlar personuppgifter om vilka skyldigheter de har enligt dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Dataskyddsombudet ska tillhandahålla Kunden med relevant information.

5.5 Berörd personal ska vara fri att kontakta Dataskyddsombudet utan föregående godkännande eller kännedom från Kunden

Övervakning av dataskyddsförordningens efterlevnad (compliance)

5.6 Dataskyddsombudet ska övervaka Dataskyddsförordningens efterlevnad (compliance) och andra dataskyddsbestämmelser. Dataskyddsombudet ska också övervaka Kundens strategi för skydd av personuppgifter, särskilt inbegripen ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning. Dataskyddsombudet ska bistå Kunden med att övervaka den interna efterlevnaden av förordningen.

Som en del av dessa uppgifter att övervaka efterlevnaden får Dataskyddsombudet, i synnerhet, samla in information för att identifiera behandlingar, analysera och kontrollera efterlevnaden av behandlingar och informera, ge råd och utfärda rekommendationer till Kunden.

Konsekvensbedömningar avseende dataskydd

5.7 Dataskyddsombudet ska övervaka genomförandet av en konsekvensbedömning avseende dataskydd och informera Kunden om dataskyddsombudet gör bedömningen att en konsekvensbedömning enligt artikel 35 dataskyddsförordningen ska genomföras.

Kunden ska rådfråga Dataskyddsombudet särskilt om följande frågor: om en konsekvensbedömning ska utföras eller inte, vilken metod som ska användas vid utförande av en konsekvensbedömning, om en konsekvensbedömning ska utföras av Kundens personal eller om en extern aktör ska anlitas, vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som bör tillämpas för att mildra eventuella risker för de registrerades fri- och rättigheter, huruvida en konsekvensbedömning utförts korrekt och om slutsatserna är i överensstämmelse med dataskyddsförordningen.

Tillsynsmyndigheter

5.8 Dataskyddsombudet ska samarbeta med tillsynsmyndigheten. Det innefattar att vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet förhandssamråd, och vid behov samråda i alla andra frågor.

Kunden ska samråda med tillsynsmyndigheten före behandling om en konsekvensbedömning avseende dataskydd visar att behandlingen skulle leda till en hög risk om inte Kunden vidtar åtgärder för att minska risken. Förhandssamråd aktualiseras genom en begäran om samråd till ansvarig tillsynsmyndighet och Kunden ska då lämna viss angiven information till denna.

Registerförteckning

5.9 Kund har en skyldighet enligt artikel 30 dataskyddsförordningen att föra register över personuppgiftsbehandlingar. Dataskyddsombudet kan inom uppdraget vara behjälplig med detta, under de timmar som står Dataskyddsombudet till förfogande enligt avtal med Kunden. Kunden ska i så fall överlämna skriftlig instruktion för detta.

Personuppgiftsincident

5.10 Dataskyddsombudet ska bistå Kunden med att utreda en misstänkt eller konstaterad personuppgiftsincident. Vid en misstänkt eller konstaterad personuppgiftsincident ska Dataskyddsombudet kontaktas utan dröjsmål. Dataskyddsombudet ska delta i processen för att hantera personuppgiftsincidenten.

Offentliggörande av dataskyddsombudet

5.11 Kunden ska offentliggöra Dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela dessa till tillsynsmyndigheten.

Kontakt med registrerade

5.12 Kunden ska tillhandahålla en e-postadress för Dataskyddsombudet som denne ska använda för kommunikation med registrerade. Dataskyddsombudets kommunikation mot registrerade, berörd tillsynsmyndighet eller annan tredje man vid fullgörande av uppdraget sker i Kundens namn och för dennes räkning.

5.13 All kommunikation med Dataskyddsombudet är konfidentiell, vilket innebär att Dataskyddsombudet inte obehörigen får röja det som han eller hon vid fullgörandet av sin uppgift har fått kännedom om (8§ i Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).

5.14 Registrerade får kontakta Dataskyddsombudet avseende alla frågor som rör behandlingen av deras personuppgifter och deras rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller annan integritetsskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet ska primärt finnas tillgängligt per e-post och, efter förfrågan från den registrerade, per telefon efter avtalad tid.

Kunden får inte begränsa de registrerades möjlighet att kontakta Dataskyddsombudet. Det innefattar särskilt, men inte uteslutande, att ta betalt för kontakt med dataskyddsombudet eller att inte tydligt publicera Dataskyddsombudets kontaktuppgifter på Kundens webbsida.

6 Sekretess

6.1 Detta avsnitt 6 kompletterar avsnitt 4 (Sekretess) i GDPR Hero:s Allmänna villkor för juridiska tjänster. Vid avvikelser har tvingande lagstiftning samt detta avsnitt 6 företräde.

6.2 Dataskyddsombudets personal omfattas av vid var tid gällande lagstiftad och straffsanktionerad tystnadsplikt för upplysningar som personalen tar del av vid fullgörande av sitt uppdrag.

6.3 Dataskyddsombudets personal omfattas av en ändamålsenlig sekretessförpliktelse med GDPR Hero som omfattar upplysningar som dessa tagit del av vid fullgörande av uppdraget.

6.4 Eftersom Kontaktpersonen är en arbetstagare hos Dataskyddsombudet ska ingen sekretessförbindelse tecknas mellan Kontaktpersonen och Kunden. Särskilda sekretessförpliktelser tecknas vid behov mellan Dataskyddsombudet och Kunden.

6.5 Ingen sekretessbestämmelse mellan Parterna ska obehörigen begränsa Dataskyddsombudets möjlighet att fullgöra sin förpliktelse att samarbeta med, och vara en kontaktpunkt för, tillsynsmyndigheten.

7 Frånträdande av uppdrag

7.1 Dataskyddsombudet får inte avsättas av Kunden för att denne har utfört sina uppgifter, med undantag av punkt 7.2, nedan. Kravet förstärker Dataskyddsombudets självständighet och bidrar till att denne agerar oberoende och har tillräckligt skydd när Dataskyddsombudet utför sina uppgifter.

Skyddet att inte avsättas eller inte utsättas för sanktioner avser när Dataskyddsombudet utför sina uppdrag som Dataskyddsombud. Sanktioner kan ta sig olika former och kan vara såväl direkta som indirekta. Det är inte nödvändigt att påföljderna verkligen genomförs, enbart hot om genomförande är tillräckligt så länge de används för att straffa Dataskyddsombudet på grunder som gäller dennes aktiviteter som Dataskyddsombud.

7.2 Dataskyddsförordningen anger inte när eller hur ett Dataskyddsombud får ersättas. Parterna är därför eniga om att Dataskyddsombudet får ersättas endast under följande förutsättningar.

Dataskyddsombudet har rätt att med omedelbar verkan frånträda uppdraget om:

  1. Du som Kund trots påminnelse inte erlägger betalning för våra tjänster enligt dessa Allmänna villkor inom avtalad tid;
  2. Du som Kund hamnar på obestånd och vi bedömer att det föreligger risk för att inte få betalning för erhållna tjänster enligt dessa Allmänna villkor;
  3. Dataskyddsombudet utsätts för repressalier för hur denne har utfört uppdraget.

Du som Kund har rätt att med omedelbar verkan häva dessa Allmänna villkor om:

  1. Dataskyddsombudet agerat grovt oaktsamt vid utförande av uppdrag enligt dessa Allmänna villkor och därigenom orsakat Kunden skada;
  2. Dataskyddsombudet till följd av uppsåtligt agerande och i strid med dessa Allmänna villkor och dataskyddsförordningen orsakat Kunden skada;
  3. Dataskyddsombudet har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. Parterna är eniga om att bedömningen om ett avtalsbrott ska kategoriseras som väsentligt särskilt ska göras med bakgrund av artikel 37-39 dataskyddsförordningen.

Om Dataskyddsombudet frånträder uppdraget med stöd av andra stycket, ovan, har Dataskyddsombudet rätt till full ersättning för det arbete som utförts t.o.m. skriftligt meddelande om frånträdandet överlämnats till Kunden samt planerat arbete den innevarande kalendermånaden.

8 Personuppgiftsbehandling

8.1 I syfte att undvika missförstånd vill Parterna förtydliga att Dataskyddsombudet inte blir personuppgiftsbiträde till Kunden för behandling av personuppgifter. 

9 Ansvar

9.1 Dataskyddsombudets personal har inget personligt, individuellt, ansvar mot Kunden utöver det som följer enligt tvingande lagstiftning.

9.2 Dataskyddsombudet ansvarar inte för ett visst resultat eller en viss utgång av uppdraget. Kunden ska hålla Dataskyddsombudet skadelöst i förhållande till tredje part.

9.3 Dataskyddsombudet ansvar för skada som du som Kund vållats till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida. Vårt ansvar är begränsat till en (1) miljon SEK för skador om inte annat uttryckligen skriftligen avtalats mellan Dataskyddsombudet och Kunden. Ansvarsbegränsningen omfattar inte skada orsakad av Dataskyddsombudet till följd av grov oaktsamhet eller uppsåtligt agerande.

9.4 Vårt ansvar för skada ska reduceras med belopp som du kan erhålla enligt försäkring som du tecknat eller annars kan erhålla ersättning av, eller enligt ett avtal eller skadelöshetsförbindelse som du ingått och som du är förmånstagare till förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadelöshetsförbindelsen och att dina rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadelöshetsförbindelsen inte begränsats.

9.5 Dataskyddsombudet ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av felaktigheter i information från Kunden.

9.6 Dataskyddsombudet ansvarar inte för skada som uppkommer genom att du som Kund använder våra råd, tjänster och arbetsresultat i något annat sammanhang eller för ett annat specifikt ändamål än det som följer av dessa Allmänna villkor och artikel 37-39 dataskyddsförordningen.

9.7 Dataskyddsombudet ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter bortom vår kontroll och som vi inte skäligen kunde känna till vid tidpunkten för när rådet gavs och vars följder vi inte skäligen kunde ha undvikit eller på annat sätt övervunnit.

9.8 Om inte annat särskilt avtalats ansvarar Dataskyddsombudet inte för skada som orsakats tredje part efter att du som Kund använt dig av våra råd, tjänster och arbetsresultat. Det samma gäller om vi på din begäran upprättar intyg, rättsutlåtanden eller andra kvalificerade juridiska tjänster till tredje part.

9.9 Åtar sig Dataskyddsombudet ansvar enligt punkt 9.8 första meningen, ovan, uppstår inget avtalsförhållande eller en Kundrelation mellan Dataskyddsombudet och den tredje parten. Det samma gäller om Dataskyddsombudet på Kunds begäran upprättar intyg, rättsutlåtanden eller andra kvalificerade juridiska tjänster till tredje part enligt punkt 9.8 andra meningen.

9.10Dataskyddsombudet har en ansvarsförsäkring som omfattar juridiska tjänster enligt dessa Allmänna villkor. Vi är inte skyldiga att redovisa försäkringsskyddets storlek men vi kan på er begäran tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare som intygar att vi tecknat försäkring samt att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.

 

10 Uppdragsperiod och automatisk förlängning

10.1 Uppdragsperioden för uppdraget är tolv (12) månader.

10.2 Uppdragsperioden förnyas automatiskt för en ny tolvmånadersperiod om inte Dataskyddsombudet eller Kunden har meddelat att uppdragsperioden inte ska förlängas. Sådant meddelande ska vara motparten till handa senast två (2) månader innan uppdragsperiodens slut.

 

11 Arvode och fakturering

11.1 Dataskyddsombudets ersättning för uppdraget och tillgänglighet framgår av godkänd offert eller motsvarande överenskommelse. Begreppet ”kvalificerad juridisk rådgivning” omfattar allt arbete som dataskyddsombudet utför på grundval av dessa Allmänna villkor. Efter överenskommelse, eller för det fall omständigheterna kräver det för att uppfylla kraven enligt dataskyddsförordningen, debiteras tid utöver avtalad tillgänglighet till vid var tid gällande löpande taxa.

11.2 Fakturering sker månadsvis i efterskott med betalningstid om trettio (30) dagar netto.

11.3 Fakturering sker även för andra kostnader och utlägg som GDPR Hero har i samband med utförandet av uppdraget som Dataskyddsombud, enligt överenskommelse eller om så är särskilt påkallat utifrån omständigheterna i fallet. Exempel på sådana kostnader är reseersättning.

11.4 Det fakturerade beloppet ska vara Dataskyddsombudet tillhanda senast den dag som anges på fakturan. Efter förfallodagen utgår förseningsränta enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser. Dataskyddsombudet får debitera dig som Kund för påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad betalning.

11.5 Finns det mer än en (1) Kund till ett uppdrag svarar Kunderna solidariskt för betalningen av fakturerat belopp.

11.6 Dataskyddsombudet är inte skyldig att acceptera att fakturan ställs till en annan person än Kunden. Accepterar Dataskyddsombudet att faktura ställs till en annan person än Kunden påverkar det inte på något sätt förhållandet eller uppdraget mellan Dataskyddsombudet och Kunden.

11.7 En försenad eller utebliven betalning kommer inte betraktas som en begäran om att avsluta uppdraget. Om det fakturerade beloppet inte är Dataskyddsombudet tillhanda på förfallodagen förbehåller sig Dataskyddsombudet rätten att inte utföra ytterligare arbete till dess att full betalning skett.

 

12 Övrigt

12.1 Ändras dataskyddsförordningen, tillämplig svensk lagstiftning eller behöriga myndigheters tolkningar av denna lagstiftning, vilket medför att Dataskyddsombudets uppdrag eller ställning ändras, eller att dessa Allmänna villkor inte uppfyller de krav som ställs i lagstiftning ska Parterna gemensamt uppdatera dessa Allmänna villkor.

12.2 Om en eller flera punkter, helt eller delvis, i dessa Allmänna villkor förklaras vara otillåten, eller på annat sätt inte verkställbar, av en domstol eller annat behörigt organ, ska övriga delar av punkten och dessa Allmänna villkor inte påverkas vid tillämpning eller tolkning.

Om en punkt enligt första stycket, ovan, är otillåten eller på annat sätt inte verkställbar, ska Parterna ersätta den ogiltiga punkten med en ny skrivelse. Den nya skrivelsen ska utformas med det primära målet att uppfylla syftet med dataskyddsombudet.

12.3 Dataskyddsombudet får inte överlåta sina förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor.

12.4 Dessa Allmänna villkor har upprättats på svenska men omfattar även juridiska tjänster som tillhandahålls på annat språk. Vid översättning till annat språk har den svenska språkversionen företräde.

 * * * * *

 Senast uppdaterad den 2023-03-20 (ver. 2023:2)