Skyddade personuppgifter (skyddad identitet)

I folkbokföringen finns uppgifter om Sveriges befolkning. Uppgifterna är som huvudregel offentliga, vilket innebär att andra personer kan begära att få ta del av dem. En person som riskerar att utsättas för hot eller förföljelse kan skadas om hens uppgifter lämnas ut. Därför finns möjlighet att hos Skatteverket ansöka om skyddade personuppgifter.

 Det finns tre olika nivåer av skydd:

  1. Sekretessmarkering
  2. Skyddad folkbokföring
  3. Fingerade personuppgifter

 Sekretessmarkering

Den lägsta skyddsnivån är sekretessmarkering. Sekretessmarkering innebär att den berörda personens faktiska uppgifter (till exempel hemadress) finns registrerade i folkbokföringen, men att de försetts med en sekretessmarkering. Sekretessmarkeringen förs vidare när folkbokföringsuppgifterna skickas till andra myndigheter. Markeringen är en varningssignal, som visar att handläggare behöver göra en noggrann skadeprövning om någon begär att få ut en sekretessmarkerad uppgift.[1]

 Skyddad folkbokföring

Skyddad folkbokföring är det starkaste skyddet som kan ordnas av Skatteverket. En person med skyddad folkbokföring blir folkbokförd på en annan adress än där hen faktiskt bor.[2] Den faktiska bostadsadressen finns alltså inte registrerad i folkbokföringen, utan lagras manuellt hos Skatteverket.

 Att en person har skyddad folkbokföring markeras särskilt i folkbokföringsdatabasen. Vid skyddad folkbokföring omfattas uppgifterna i folkbokföringen av stark sekretess. Detta betyder att uppgifterna som huvudregel inte ska lämnas ut.[3]

 Fingerade personuppgifter

Fingerade personuppgifter innebär att personen får nya identitetsuppgifter.[4] I folkbokföringen tas den gamla identiteten bort och personen registreras med nytt namn, nytt personnummer, ny adress och så vidare. Fingerade personuppgifter används enbart i undantagsfall, som en sista utväg när alla andra åtgärder är otillräckliga. Det är Polismyndigheten som fattar beslut om fingerade personuppgifter.

 

[1] 22 kap. 1 § OSL.

[2] 16 § folkbokföringslagen.

[3] 22 kap. 2 § OSL.

[4] 1 § lag (1991:483) om fingerade personuppgifter

dog

Relaterade blogginlägg