Myndighetsutövning

Myndighetsutövning är beslut och andra åtgärder som en myndighet vidtar gentemot en enskild. En myndighetsutövning ska ske med stöd av en befogenhet som myndigheten har getts genom en offentligrättslig förvaltning, eller genom ett konkret beslut av regeringen eller riksdagen.

Myndighetsutövning eller behandling som är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse är en av de sex rättsliga grunder som kan användas för att rättfärdiga en behandling av personuppgifter (artikel 6.1.e GDPR).

 

dog

Relaterade blogginlägg