IP-adress

En IP-adress (Internet Protocol Address) är ett unikt nummer som identifierar en enhet som är ansluten till internet. Förenklat kan sägas att IP-adressen, till vilken en webbplats kan skicka information, är en förutsättning för att internetanvändare ska få tillgång till webbplatsen.Det finns två versioner av IP-adresser. IPv4 (internet protocol version 4) och IPv6, som möjliggör fler uppkopplingar. Vanligast förekommande är dock fortfarande IPv4 som består av fyra grupper av tal som åtskiljs av punkter, t.ex: 81.213.20.200 

I regel anger de tre första delarna vilket IP-nät som enheten är uppkopplad mot och den fjärde delen den adress som enheten har tilldelats inom IP-nätet. Adressen som helhet utgör den uppkopplade enhetens identifieringsnummer. IP-adresser kan vara statiska eller dynamiska. En statisk adress är en fast adress och ändras inte. En dynamisk tilldelas (”lånas ut till”) enheten vid varje uppkopplingstillfälle och förändras därför ständigt. En enhet får därför olika IP-adresser vid varje anslutningstillfälle. Läs mer om IP-adresser och GDPR i vårt blogginlägg. 

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här