Inspektion

En inspektion kan utgöra ett led i Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsprocess för att se till att reglerna i dataskyddsförordningen efterlevs. En inspektion inleds med att tillsynsobjektet (den som är föremål för granskningen) skickas en skriftlig inspektionsberättelse där syftet med inspektionen framgår samt en beskrivning av vad tillsynsobjektet ska redogöra för tillsynsmyndigheten vid inspektionstillfället. Därefter besöker representanter från tillsynsmyndigheten tillsynsobjektet på plats där de tar del av information och handlingar samt undersöker it-system och annat som bedöms nödvändigt för att uppnå syftet med tillsynen. När ärendet är utrett skickas beslut till tillsynsobjektet om det bedömts finnas brister gällande dataskydd samt om korrigerande åtgärder behöver vidtas. 

dog

Relaterade blogginlägg