I april i år beslutades det om ett nytt kommittédirektiv vad gäller behandling av personuppgifter i samband med antidopingarbete inom idrotten. Denna nyhet handlar om vad det innebär!

 

Publicerades 25 juni 2018
Senast uppdaterad 22 juli 2021

 

När GDPR, EU:s dataskyddsförordning, tillämpas anser regeringen att det krävs särskilda regler för att behandla personuppgifter i samband med antidopingarbete inom idrotten. När Riksidrottsförbundet och andra aktörer arbetar mot dopning krävs att viss behandling av personuppgifter sker. En särskild utredare ska på uppdrag av regeringen utreda vissa frågor om antidopingarbete inom idrotten för att säkerställa att GDPR följs. Arbetet mot dopning innebär i flera moment en risk för att den personliga integriteten för den enskilde kränks. Trots eventuella risker för att den personliga integriteten kränks så anser regeringen att det är viktigt med lagstöd för att få bedriva det aktuella arbetet kring antidoping. Regeringen anger utgångspunkterna för utredningen i kommittédirektivet.

Utredningen ska bland annat:
  • undersöka eventuella konsekvenser som GDPR kan komma att medföra gällande personuppgiftsbehandling vid antidopingsarbete inom idrott,
  • överväga ifall det finns ett behov att reglera behandling av särskilda kategorier av personuppgifter.
  • undersöka ifall det finns ett behov att reglera behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser,
  • analysera ifall det behövs särskilda bestämmelser om personuppgiftsbehandling vid antidopingsarbete inom idrott,
  • lämna författningsförslag som är lämpliga och nödvändiga, och
  • bedöma om det behövs författningsreglerade bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt.

 

Om du vill fördjupa dig mer kan du läsa mer på regeringens hemsida.

 

Karolina Jivebäck

info@gdprhero.se

046-2731717

Innehållet i denna blogg innehåller allmän information och är inte att betrakta som rådgivning. Kontakta oss om ni vill ha konkret rådgivning för just er situation.