Artikel 99 GDPR – Ikraftträdande och tillämpning

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2018.

Om GDPR Hero's lagtext modul

GDPR har 99 artiklar och 173 skäl. Skälen har inte samma status som artiklarna men utgör en bra tolkningsgrund för GDPR:s lagtext. Vi har därför valt att placera dem tillsammans med de artiklar som de förtydligar. Ni får fram deras text genom att klicka på +-tecknet. Vi hänvisar också till andra artiklar som täcker samma område som den artikel ni valt. Vi hoppas att detta ska vara till hjälp!