Artikel 97 GDPR – Kommissionsrapporter

1. Senast den 25 maj 2020 och därefter vart fjärde år ska kommissionen överlämna en rapport om utvärderingen och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.

2. Inom ramen för de utvärderingar och översyner som avses i punkt 1 ska kommissionen särskilt undersöka hur följande bestämmelser tillämpas och fungerar:

a) Kapitel V om överföring av personuppgifter till tredjeländer och internationella organisationer, särskilt när det gäller beslut som antagits enligt artikel 45.3 i den här förordningen och beslut som antagits på grundval av artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG.

b) Kapitel VII om samarbete och enhetlighet.

3. Med avseende på tillämpningen av punkt 1 får kommissionen begära information från medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna.

4. Kommissionen ska när den utför de utvärderingar och översyner som avses i punkterna 1 och 2 ta hänsyn till ståndpunkter och slutsatser från Europaparlamentet, rådet och andra relevanta organ och källor.

5. Kommissionen ska om nödvändigt överlämna lämpliga förslag om ändring av denna förordning, med särskild hänsyn till informationsteknikens utveckling och mot bakgrund av tendenserna inom informationssamhället.

Om GDPR Hero's lagtext modul

GDPR har 99 artiklar och 173 skäl. Skälen har inte samma status som artiklarna men utgör en bra tolkningsgrund för GDPR:s lagtext. Vi har därför valt att placera dem tillsammans med de artiklar som de förtydligar. Ni får fram deras text genom att klicka på +-tecknet. Vi hänvisar också till andra artiklar som täcker samma område som den artikel ni valt. Vi hoppas att detta ska vara till hjälp!