Användaravtal till Tjänsten GDPR HeroGDRPHero300 logo

Tillämpligt fr.o.m. 2018-02-08

 

1 Inledning

1.1 Definitioner

Dessa begrepp, med inledande versal, används konsekvent i avtalet och definieras enligt följande:

Med Användare avses en fysisk person, typiskt sett anställd hos Kund, som av Kunden får rätt att använda Tjänsten för Kundens egna interna verksamhet.

Med Användarkonto avses möjligheten att skapa personliga användaridentiteter med ”läs”- eller ”läs och skriv”-behörighet. Allt användarkontona gör registreras samt loggas för spårbarhet.

Med GDPR Hero avses leverantör av Tjänsten och Part till detta avtal.

Med GDPR Hero-konto avses databasen där all data registreras och sparas. Funktionerna i GDPR Hero-kontot beror på vilken version av Tjänsten som du som Kund köpt.

Med Konto avses antingen GDPR Hero-konto eller Masterkonto, beroende på vilket abonnemang kunden tecknat.

Med Kund avses den juridiska eller fysiska person som ingått avtal med GDPR Hero i enlighet med detta avtal. Kund är inte ett offentligt organ.

Med Licens avses Kundens nyttjanderätt till Tjänsten.

Med Masterkonto avses den funktion som anpassats för dataskyddsombud och som finns tillgänglig för Kunder som köpt Premium-versionen av Tjänsten. Ett Masterkonto kan se all data som GDPR Hero-konton och Användarkonto      under samma licens fört in i Tjänsten. Ett Masterkonto kan inte modifiera data som GDPR Hero-konto och Användarkonto under samma licens fört in i Tjänsten. Ett Masterkonto har även möjlighet att koppla samman två eller flera GDPR Hero-konton.

Med Part avses en part till detta avtal – d.v.s. du som Kund eller GDPR Hero.

Med Parter avses parterna till detta avtal – d.v.s. du som Kund och GDPR Hero.

Med Prislista avses vid varje tidpunkt gällande priser som presenteras på https://gdprhero.se/priser/.

Med Samarbetspartner avses en återförsäljare som är certifierad av GDPR Hero för detta ändamål.

Med Tjänsten avses molntjänsten GDPR Hero.

Med Tredje part avses annan juridisk eller fysisk person än en Part till detta avtal. Företag inom samma koncern (moder-, dotter-, systerbolag) som Part är också Tredje part.

 

1.2 Syfte och allmänt

Detta användaravtal (härefter avtalet) mellan dig som Kund och vi på GDPR Hero reglerar i huvudsak:

  • Nyttjandet av Tjänsten (härefter licensavtalet)
  • Tillgång till service och support som lämnas för Tjänsten (härefter serviceavtalet)
  • Avgifter, priser och betalningsvillkor
  • Databehandling och integritet för Kunden
  • Ansvar och sekretess

Syftet med detta avtal är att du som Kund köper ett abonnemang till Tjänsten. Tjänsten är en molntjänst som ska underlätta regelefterlevnad (compliance) av EU:s dataskyddsförordning (2016/679) för privaträttsliga juridiska personer genom att vara ett administrativt stöd. Tjänsten ska inte användas som ett verktyg för behandling av personuppgifter.

Tjänsten finns i tre (3) versioner: Small-, Medium- och Premium-version. Kundens licens och tillgång till support och service enligt punkt 3, nedan, beror på vilken version av Tjänsten som Kunden köpt ett abonnemang till.

Bestämmelser om avtalets ingående och uppsägning fastställs i punkt 4. Avtalsperioden börjar löpa den dag när ett Konto för Kund skapats genom https://gdprhero.se/skapa-konto/ eller genom Samarbetspartner.

Avtalet gäller i sin helhet oavsett om Tjänsten har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning. Om du har fått tillgång till Tjänsten genom ett demokonto gäller även punkt 11, nedan.

Avtalet gäller i sin helhet oavsett om Tjänsten har tillhandahållits genom en egenhändig registrering på https://gdprhero.se/skapa-konto/ eller genom Samarbetspartner.

Om du som Kund inte samtycker till avtalet måste du omedelbart logga ut och sluta använda Tjänsten. Kontakta gärna någon av GDPR Heros kontaktpersoner för att diskutera alternativa villkor, via support@gdprhero.se.

 

1.3 Särskilda villkor genom skriftligt avtal

Om särskilda villkor avtalats skriftligen mellan Parterna har dessa villkor företräde i de fall de skiljer sig från detta avtal. 

 

1.4 Ändring av avtalet

GDPR Hero förbehåller sig rätten att uppdatera detta avtal för att återspegla:

(1) Ändringar i lagstiftning eller praxis, eller

(2) Förbättringar eller tillägg i Tjänsten.

En uppdatering av avtalet, med undantag för särskilda villkor enligt punkt 1.3, ovan, ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser mellan Parterna.

Vi från GDPR Hero kommer meddela dig, genom ett meddelande till den e-postadressen du registrerar ditt Konto på samt genom en informationsruta i Tjänsten, senast sju (7) dagar innan det uppdaterade avtalet träder i kraft. Om du som Kund inte vill godkänna ett uppdaterat avtal bör du säga upp ditt avtal, återbetalning av avgift sker i så fall enligt punkt 4.1 fjärde stycket, nedan. Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter en uppdatering av avtalet godkänner du att du som Kund är bunden av avtalet.

 

2 Licensavtal 

2.1 Nyttjanderätt

Kunden beviljas en personlig, icke-exklusiv, begränsad, icke-överförbar, återkallelig nyttjanderätt till Tjänsten.

Med personlig nyttjanderätt avses Kunds rättighet att använda Tjänsten för Kundens egna interna verksamhet. Detta medför att Kund inte får överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt avyttra Tjänsten till Tredje part, detta begränsar inte att bolag inom samma koncern använder samma Licens.

Licensen ger Kunder som köpt Tjänstens Small-version tillgång till ett (1) GDPR Hero-konto.
Licensen ger Kunder som köpt Tjänstens Medium-version tillgång till ett (1) GDPR Hero-konto och funktionen att skapa Användarkonton.

Licensen ger Kunder som köpt Premium-versionen tillgång till ett (1) Masterkonto, ett (1) GDPR Hero-konto samt funktionen att skapa Användarkonton.

 

2.2 Språkversion

Detta licensavtal omfattar den engelsk- och svenskspråkiga versionen av Tjänsten. Kontakta gärna någon av GDPR Heros kontaktpersoner för att diskutera tillägg av andra språkversioner av Tjänsten, via support@gdprhero.se.

 

2.3 Immateriella rättigheter

All upphovsrätt till Tjänsten och Tjänstens mjukvara innehas av GDPR Hero eller Samarbetspartner och leverantörer. Med mjukvara avses bl.a., men inte uteslutande, datorprogram, programvara, källkod, objektkod och algoritmer.

Genom avtalet överförs inga immateriella rättigheter till Kund eller till Tredje part. Du som Kund får inte:
(1) Kopiera programvaran, delvis eller i helhet,
(2) Modifiera programvara, delvis eller i helhet,
(3) Genomföra åtgärd för att komma åt programvarans källkod. Exempel på sådana åtgärder är s.k. reverse engineering, demontering och dekompilering.

Förbudet i andra stycket, ovan, gäller med undantag av vad som medges enligt 2 kap. 26 g § andra till fjärde stycket och 26 h § upphovsrättslagen (1960:729).

 

2.4 Systemkrav och produktspecifikation

GDPR Hero får ändra systemkrav och produktspecifikationer för framtida versioner av programvaran.

Tjänsten är anpassad för användning i operativsystemen i Microsofts Windows-serier och Apples OS X-serie. Framtida kompabilitet med operativsystem som inte längre underhålls av operativsystemleverantören garanteras inte.

 

2.5 Överlåtelse av licens och immateriella rättigheter

Kund får inte överlåta eller tillgängliggöra Tjänsten för Tredje part. Exempel på sådana åtgärder är att sälja, låna ut, överlåta eller på annat sätt distribuera Tjänsten.

Det som fastställs i första stycket, ovan, gäller även om du som Kund bli uppköpt av ett annat företag (företagsfusion), om du som Kund delas upp i två eller flera företag (företagsfission) eller du som Kund blir försatt i konkurs eller företagsrekonstruktion.

Bestämmelser om överlåtelse av andra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal regleras i punkt 4.5, nedan.

 

2.6 Tjänstens dokumentdatabas och nyhetstjänst

För att underlätta för dig som Kund tillhandahåller vi på GDPR Hero även:

(1) En nyhetsdatabas. Nyhetsdatabasen uppdateras löpande med uppdateringar i relevant lagstiftning, publicering av relevant lagstiftningspraxis samt offentligt tryck så som statens offentliga utredningar (SOU).
(2) En dokumentdatabas. Dokumentdatabasen innehåller:
a. Av GDPR Hero upprättad information.
b. Av Tredje part upprättad och allmänt tillgänglig information som kvalitetsgranskats av GDPR Hero.

All information som publiceras i nyhets- och dokumentdatabasen ska inte betraktas av Kund som juridisk rådgivning utan endast som vägledande information.

 

3 Serviceavtal

3.1 Kundens rättigheter

Serviceavtalet ger dig som Kund:
(1) Rätt att använda Tjänsten utan begräsningar i funktionalitet, med undantag av planerat underhållsarbete. Tjänsten finns tillgänglig 24 timmar per dygn, året runt.

Planerat underhållsarbete annonseras på https://gdprhero.se/drift och på Tjänstens välkomstsida med minst fem (5) dagars framförhållning. Kund ska vara särskilt uppmärksam på planerat underhållsarbete för att detta inte ska störa Kunds arbete.

(2) Teknisk support enligt punkt 3.3, nedan.

(3) Automatisk säkerhetskopiering av de inmatningar du som Kund gjort i Tjänsten.

(4) Regelbundna uppdateringar av Tjänsten. Uppdateringarna innefattar bl.a., men inte uteslutande:

a. Uppdateringar av programvara, och görs tillgängliga för Kund automatiskt, efter schemalagda uppdateringar i samband med underhållsarbete eller via mer brådskande uppdateringar enligt information på https://gdprhero.se/drift. Det innebär att GDPR Hero under avtalsperioden utan ytterligare kostnad för Kunden tillhandahåller rättningar samt alla nya officiella versioner av programvaran.

b. Uppdatering av beslutsunderlag i samband med ny praxis. Det innebär att GDPR Hero under avtalsperioden utan ytterligare kostnad för Kunden tillhandahåller rättningar samt alla nya officiella versioner av programvaran.

 

3.2 Kundens skyldigheter

För att det ska vara möjligt för GDPR Hero att tillhandahålla service- och support enligt detta serviceavtal ska Kund:

(1) Förse GDPR Hero med aktuella och korrekta företags- och kontaktuppgifter.

Med företagsuppgifter avses organisationsnummer, eller vid enskild firma personnummer, företagets namn och postadress.

Med kontaktuppgifter avses namn på en särskilt utsedd kontaktperson hos Kunden för kommunikation med GDPR Hero, kontaktpersonens telefonnummer, e-postadress samt andra kontaktuppgifter.

(2) Följa de användningsinstruktioner som finns i Tjänstens dokumentation samt andra anvisningar som ges av GDPR Hero.

Användningsinstruktionerna uppdateras och revideras löpande på grund av uppdateringar i Tjänsten. Du som Kund ska vara medveten om detta och är skyldig att ta del av uppdateringar och revideringar.

(3) Säkerställa att samtliga datorer som har tillgång till Tjänsten har ett tillräckligt skydd mot datavirus och andra skadliga program.

Bestämmelserna i första stycket, ovan, är särskilt viktiga för att förhindra att Tredje part på ett otillbörligt sätt får tillgång till personuppgifter och annan känslig information som administreras genom Tjänsten.

(4) Utan dröjsmål ta del av uppdateringar i användarvillkoren.

 

3.3 Teknisk support till Kund

GDPR Hero ska tillhandahålla teknisk support till Tjänsten genom en chattfunktion i Tjänsten. Chattfunktionen är bemannad mellan kl. 08:00 och kl. 17:00, helgfria vardagar.

GDPR Hero kan, utifrån behovet i det enskilda fallet, ge teknisk support genom e-post eller per telefon. Om det blir nödvändigt med besök hos Kunden för teknisk support, och Parterna är överens om detta, debiteras Kunden kostnader för arbetstid, restid, resekostnader, traktamenten med mera enligt vid tillfället gällande taxor.

Med teknisk support avses hjälp och möjlighet till mer ingående frågor om, och hjälp med, Tjänstens tekniska funktion och logiska uppbyggnad, som behövs för Tjänstens användande. Teknisk support inkluderar inte utbildning eller individuell genomgång och instruktioner om Tjänstens användarfunktioner, eller information som finns i Tjänstens dokumentdatabas, länksamling eller hjälptexter.

Med teknisk support avses inte juridisk rådgivning, tolkning av lagtext eller medverkan till att återställa dataregister. GDPR Hero ska medverka till att återställa dataregister från senaste säkerhetskopian med rimliga insatser och mot gällande timersättning.

 

3.4 Åtgärd av produktfel i Tjänsten

Du som Kund är skyldig att utan dröjsmål skriftligen göra en anmälan till GDPR Hero om upptäckta produktfel till support@gdprhero.se.

GDPR Hero ska utan dröjsmål åtgärda produktfel som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsten för dig som Kund. GDPR Hero förbehåller sig rätten att avgöra när och hur ett produktfel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom GDPR Hero är den Part som har överblicken av konsekvenserna av en ändring i bakomliggande programvara.

GDPR Hero ska åtgärda produktfel som, inte på ett allvarligt sätt, påverkar funktionen i Tjänsten för dig som Kund, dock tidigast vid nästkommande officiella version av programvaran. GDPR Hero förbehåller sig rätten att avgöra när och hur ett produktfel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom GDPR Hero är den som har överblicken av konsekvenserna av en ändring i bakomliggande programvara.

Du som Kund får inte på egen hand eller genom Tredje part åtgärda produktfel i Tjänsten.

 

3.5 Begränsningar i GDPR Heros skyldigheter

GDPR Heros skyldigheter enligt detta avtal innefattar inte:
(1) Att ge instruktioner eller utbilda Kunden om nödvändig information som finns i Tjänstens dokumentdatabas, länksamling eller hjälptexter.

(2) Att göra kundspecifika anpassningar i Tjänsten.

(3) Att avhjälpa fel som orsakats av Tredje parts programvara som kopplats till Tjänsten utan godkännande av representant för GDPR Hero eller som skett enligt gällande, separat, avtal om anpassning av Tjänsten mellan GDPR Hero och dig som Kund.

Det som fastställs i punkt 3.5 led tre första stycket, ovan, gäller även andra fel som orsakats av programvara som hämtat eller lämnat data till Tjänstens databas på ett sätt som inte godkänts av GDPR Hero.

Det som stadgas i punkt 3.5 led tre första stycket, ovan, gäller även fel som uppkommit av orsaker utanför GDPR Heros kontroll, exempelvis strömavbrott, fel i operativsystem, fel i hårdvara, fel i drivrutiner, fel orsakade av virus m.m.

(4) Att avhjälpa fel som orsakats av att Kund utfört åtgärd med stöd av 2 kap. 26 g § andra till fjärde stycket och 2 kap. 26 h § upphovsrättslagen (1960:729).

(5) Att bekosta kostnader som uppstår vid service utförd av Tredje part om inte detta uttryckligen har överenskommits i förväg mellan Kunden och GDPR Hero.

 

4 Avtalets ingående och uppsägning

4.1 Avtalsperiod och betalning

Avtalsperioden är ett (1) år och börjar löpa den dag när Licens beställs och ett Konto skapats på https://gdprhero.se/skapa-konto/ eller genom en Samarbetspartner. Genom att slutföra beställningen intygar du som Kund att du läst igenom avtalet och godkänner det i sin helhet.

Genom att godkänna avtalet ingår du som Kund i ett bindande juridiskt avtal med GDPR Hero AB, Organisationsnummer: 559088-5116, Postadress: Bankgatan 1A, 223 52 Lund. Kontakt via telefon: 046-2731717 och kontakt via e-post: info@gdprhero.se.

Avtalsperioden är löpande och du som Kund faktureras årsvis i förskott för abonnemangsavgiften, eller enligt separat avtal med GDPR Hero eller Samarbetspartner. Abonnemanget förnyas automatiskt med ett (1) år i taget, om inte Kund skriftligen meddelar GDPR Hero att Kund avser att säga upp Tjänsten. Uppsägning ska ske senast 30 dagar innan abonnemanget förnyas, annars påbörjas ny avtalsperiod på ett (1) år och Kund debiteras ny abonnemangsavgift enligt gällande Prislista.

Om Kund avslutar avtalet inom trettio (30) dagar från dagen då avtalsperioden började löpa enligt punkt 4.1 första stycket ovan, ska GDPR Hero kreditera hela abonnemangsavgiften. Avslutas avtalet av Kund efter trettio (30) dagar från dagen då avtalsperioden började löpa, enligt 4.1 första stycket, förbehåller sig GDPR Hero rätten att debitera abonnemangsavgiften. Vid återbetalning av avgift enligt detta stycke ska den krediterade avgiften vara dig som Kund tillhanda senast trettio (30) dagar efter det att GDPR Hero mottagit ett skriftligt uppsägningsbesked. Ett giltigt uppsägningsbesked ska vara tydligt utformat och innehålla tillräckliga uppgifter för att GDPR Hero ska kunna återbetala krediterat belopp.

Fakturering av Tjänsten utförs av GDPR Hero eller Samarbetspartner.

 

4.2 Uppsägning av avtalet i särskilda fall

GDPR Hero får häva detta avtal med omedelbar verkan om Kunden:

(1) är i dröjsmål med betalning av abonnemangsavgift till GDPR Hero,

(2) är på obestånd, försatt i konkurs eller företagsrekonstruktion, eller

(3) inte kan fullfölja andra betalningsförpliktelser enligt detta avtal.

GDPR Hero får säga upp avtalet med omedelbar verkan om Tjänsten inte längre är tillåten enligt lagstiftning eller myndighetsbeslut.

Abonnemangsavgiften betald i förskott återbetalas inte om GDPR Hero säger upp avtalet i enlighet med punkt 4.3 första stycket, ovan.

 

4.3 Uppsägning till följd av avtalsbrott

GDPR Hero får häva detta avtal med omedelbar verkan om:

(1) Kunden utfört åtgärd i strid med licensavtalet punkt 2.3, eller

(2) Kunden överlåtit Tjänsten till Tredje part i strid med punkt 4.5 första stycket.

(3) Kunden, genom otillräckliga säkerhetsåtgärder enligt punkt 3.2 led 3, ovan, orsakat skada på Tjänsten.

Uppsägning av avtalet enligt punkt 4.4 första stycket, ovan, utgör inget hinder mot GDPR Hero rätt att begära ersättning enligt upphovsrättslagens (1960:729) eller annan lagstiftnings skadeståndsregler.

 

4.4 Överlåtelse

Kund får inte överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till Tredje part utan skriftligt godkännande av GDPR Hero. Detsamma gäller om Kunden blir fusionerad eller försatt i konkurs.

GDPR Hero får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till ett annat bolag inom samma koncern.

 

5 Priser och betalningsvillkor

5.1 Avgift för abonnemanget

Avgiften för ett abonnemang till Tjänsten debiteras enligt gällande Prislista. GDPR Hero förbehåller sig rätten att ändra pris för ett abonnemang för kommande fakturaperiod utan att detta särskilt aviseras till dig som Kund. Normalt justeras priset årligen.

Betalningen ska vara GDPR Hero tillhanda senast trettio (30) dagar efter utställandet av fakturan, om inte Parterna skriftligen kommit överens om annat.

Nya Licenser eller Licenser för ytterligare GDPR Hero-konton, med tillhörande serviceavtal, debiteras enligt vid tidpunkten gällande Prislista. Detsamma gäller transaktionsavgifter av olika slag, övriga produkter och tjänster liksom tjänster som inte omfattas av serviceavtalet.

 

5.2 Moms, övriga avgifter och dröjsmålsränta

Moms tillkommer på̊ samtliga angivna avgifter och priser. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Dröjsmålsränta ska beräknas enligt 6 § räntelagen (1975:635).

 

6 Databehandling och integritet

6.1 Personuppgifter

GDPR Hero behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda register. De personuppgifter som behandlas är de som Kunden lämnar när Kunden beställer Tjänster, begär support, registrerar Användare via Tjänsten och/eller när Kunden aktiverar Licenser, samt i förekommande fall vid andra kontakter. Behandling sker huvudsakligen i administrativt syfte innebärande att GDPR Hero kan fullgöra ingångna avtal.

Ni har rätt att gratis, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om er som behandlas och varifrån uppgifterna hämtats. Skulle begäran vara ogrundad eller orimlig förbehåller sig GDPR Hero rätten att antingen ta ut en administrativ avgift för att tillhandahålla informationen som begärts eller vägra lämna ut informationen.

Er skriftliga begäran skall skickas till GDPR Hero AB, Bankgatan 1A, 223 52 Lund. Anser ni att personuppgift om er är felaktig ber vi er vänligen kontakta GDPR Hero så att rättelse kan genomföras. I samband med att rättelse begärs förbehåller sig GDPR Hero rätten att ställa kontrollfrågor för att säkerställa Kundens identitet.

I de fall GDPR Hero behandlar personuppgifter för vilka Kund är personuppgiftsansvarig, exempelvis Kunds anställda och kunder, fungerar GDPR Hero som personuppgiftsbiträde åt Kund. Villkoren för detta regleras i särskilt personuppgiftsbiträdesavtal för Tjänsten.

 

6.2 Insamling av information

GDPR Hero får samla in anonymiserad information i Tjänsten via automatiserade datainsamlingsverktyg. GDPR Hero samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten samt för statistik och analyser av olika slag.

 

6.3 Användarnas data

Användaren innehar samtliga rättigheter till Användarens data. GDPR Hero har dock rätt att använda Kundens data för statistiska ändamål (där data presenteras anonymt och inte specifikt för Användaren) samt för att förbättra och utveckla Tjänsten. Med Kundens data avses här all information som Kund och Användare lagrar eller genererar i Tjänsten.

Upphör avtal lagras Kundens data i sextio (60) dagar efter avtalets sista giltighetsdag, vartefter GDPR Hero äger rätt att radera Kundens kvarvarande material från GDPR Heros servrar. På begäran av Kund ska samtlig data raderas omedelbart efter att avtalet upphört. Består Kundens data av bl.a. personuppgifter ska Kund självständigt rensa ut samtliga lagrade personuppgifter senast samma dag som avtalet upphör.

Om det på grund av gällande lagstiftning eller andra myndighetsbeslut skulle föreligga hinder för GDPR Hero att radera Kundens data, gäller inte 6.3 andra stycket.

6.4 Datasäkerhet

För tillgång till Tjänsten krävs inloggning med användarnamn och lösenord. Kund ska säkerställa att inloggningsuppgifter till Tjänsten förvaras säkert.

Inloggningsförfarandet är helt krypterad, vilket innebär att ingen information skickas i icke-krypterad form.

 

7 Begränsning av GDPR Heros ansvar

GDPR Hero friskriver sig från allt ansvar för skada, bortsett från den skada som orsakats av grov oaktsamhet, som kan följa av GDPR Heros åtaganden enligt detta avtal. Ersättningsskyldigheten är begränsad till direkt skada och GDPR Hero ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

 

8 Sekretess

Ingen av Parterna får lämna ut uppgifter som är skyddade enligt lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409) i annan utsträckning än vad som krävs på̊ grund av lagändringar, myndighetsbeslut, för att kunna utföra service enligt avtalet eller om andra Parten godkänt förfarandet.

Kunden förbinder sig att informera och genom sekretessförbindelse eller annan lämplig åtgärd tillse att dennes personal, konsulter och underleverantörer iakttar sekretess enligt denna bestämmelse.

 

9 Force majeure

Parts skyldigheter gäller med reservation för händelser utanför Parts kontroll som exempelvis krig, terrordåd, arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för Part att utföra service eller vidtaga åtgärder.

 

10 Val av lag och tvistelösningsforum

Vid en tvist är vi från GDPR Hero måna om att komma fram till en gemensam lösning innan en eventuell formell rättslig anmälan. Du som Kund förbinder dig därför först till att försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta support@gdprhero.se. Vi kommer försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta dig. Om en tvist inte lösts efter femton (15) arbetsdagar efter att du kontaktat oss har du som Kund, eller GDPR Hero, rätt att inleda ett rättsligt förfarande. All kommunikation mellan parterna ska ske på svenska.

Ett rättsligt förfarande vid tvist ska lösas av allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans.
Parternas rättigheter och skyldigheter ska i sin helhet lyda under svensk lag.

 

11 Referens

I samband med att avtal ingås, enligt 4.1 första stycket ovan, ger Kunden GDPR Hero rätten att använda Kundens företagslogotyp och företagsnamn som referens i sin marknadsföring. Sägs avtalet upp, gäller bestämmelsen i 6.3 andra stycket.

 

12 Ändringslogg

Version

2017:1 utgiven 2017-05-01, träder i kraft 2017-05-01. En första, oreviderad, version.
2017:2 utgiven 2017-09-03, träder i kraft 2017-09-17. En andra, reviderad, version.
2018:1 utgiven 2018-02-01, träder i kraft 2018-02-08. En tredje, reviderad, version.

 

 

 

Share This