Allmänna villkor e-learningGDRPHero300 logo

Tillämpliga fr.o.m. 1 januari 2023
Version 2023:1

Förbehåll
Materialet speglar gällande rätt vid kurstillfället och de exempel som tas upp syftar till att öka den allmänna förståelsen för de begrepp vi tar upp och skall inte ses som juridisk rådgivning i specifika fall, då det kan finnas okända parametrar som skiljer sig från våra tankeexperiment.

Bekräftelse
Du får normalt en bekräftelse, inloggningsuppgifter och tillgång till materialet samma dag som beställning görs, under normala kontorstider.

Kund
Abonnemanget för e-learning riktar sig uteslutande till organisationer och inte privatpersoner.

Betalning
Alla priser är exkl. moms. Betalning sker mot faktura och deltagaren ska erlägga full likvid senast 20 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har vi rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter.

Abonnemangsperiod
En användarlicens till e-learningen gäller för tolv (12) månader. Abonnemanget förnyas automatiskt om inte Kund skriftligt underrättar GDPR Hero om uppsägning av e-learningen som senast trettio (30) dagar innan den då gällande abonnemangsperioden löper ut.